[vc_row row_content_width=”grid”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”657″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_content_width=”grid”][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Opdracht

 • De Opdrachtgever verleent hierbij aan de Artiest, gelijk de Artiest van de Opdrachtgever aanvaardt, de opdracht om een optreden te verzorgen conform de offerte en Annex I.
 • De Opdrachtnemer zal in verband met het optreden voor eigen rekening zorgdragen voor de voorzieningen zoals bepaald in Annex I (de technische rider) bij deze overeenkomst.

 

Artikel 2 – Gage

 1. In verband met het optreden zal de Opdrachtgever de navolgende gage aan de Artiest verschuldigd zijn zoals vermeld in de offerte.
 2. De Artiest of zijn vertegenwoordiger moet voor de gage een factuur vermeerderd met 9% BTW, waarop het btw-nummer vermeld staat, overleggen.

 

Artikel 3 – Betaling

 1.  De Opdrachtgever zal de gage, zoals bepaald in artikel 2, als volgt aan de Artiest voldoen:
  • Bij bedragen boven de €1000: 100% van het totaalbedrag per bank uiterlijk 1 dag voor de opdracht;
  • Bij bedragen onder de €1000: 100% van het totaalbedrag per bank uiterlijk 14 dagen na de opdracht.

 

Artikel 4 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorg dragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.
 3. 3 De Opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

 

Artikel 5 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Artiest

 1. De Artiest zal in verband met het optreden zorg dragen voor
  • Het vervoer van de Artiest;
  • De instrumenten van de Artiest;
  • Het op- en afbouwen van geluidsapparatuur voor de Artiest;
  • Indien afgesproken, het op- en afbouwen van een podium met stretchtent voor de Artiest.
 2. De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-) vergoeding gehouden te zijn aan de Opdrachtgever op te zeggen indien op de dag van het optreden blijkt dat de veiligheid van de Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever desalniettemin de volledige gage, zoals bepaald in artikel 2, aan de Artiest verschuldigd zijn.
 3. De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de Artiest. Repertoire en geluidsvolume zullen derhalve door de Artiest worden bepaald, met dien verstande, dat de Artiest het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan de Opdrachtgever voorgeschreven, niet zal overschrijden.
 4. De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van de Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. De Opdrachtgever vrijwaart de Artiest van aanspraken van derden ter zake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.
 2. Op straffe van verval van enige aanspraak van de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtgever de Artiest binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien de Artiest toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 7 – Overmacht

 1. Indien de Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de Artiest de Opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen. Opschorting van het optreden is niet van toepassing in geval van ziekte.
 2. Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.
 3. Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de Opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in artikel 2.1, aan de Artiest verschuldigd zijn en voldoen.

 

Artikel 8 – Annuleringsbepaling

 1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien en zodra de Opdrachtnemer gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 2. De Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten in verband met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de overeenkomst vermelde uitkoopbedrag:
 • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 60 dagen en 14 dagen voor de productiedatum: 25% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 14 dagen en 7 dagen voor de productiedatum: 50% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 • In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 7 dagen en 2 dagen voor de productiedatum: 75% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 • In geval van uitstel of annulering korter dan 48 uur voor de productiedatum: 100% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. Indien de Opdrachtgever niet binnen één (1) week na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan de Artiest heeft geretourneerd, dan wordt ieder aanbod van de Artiest in verband met het optreden geacht te zijn herroepen en wordt iedere overeenkomst in verband met het optreden met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden.
 2. Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Artiest is gevestigd.

 

Annex I: TECHNISCHE RIDER

1 Tent

 • Afmetingen nominaal: 7,5 bij 5 meter. Afmetingen bruto: 10 bij 7,5 meter
 • Geschikt tot windkracht 8, met uitloop tot 9.
 • Uitsluitend geschikt op een zachte ondergrond.
 • Tentenboek beschikbaar op aanvraag.

 

2 Podium

 • Afmetingen: 5 bij 3 meter. 40 cm hoog

 

3 Bakfiets DJ Booth

 • Afmetingen: 3 bij 1,5 meter. 200 kg zwaar.
 • 2 x Technics SL1200 mk2
 • 1 x Pioneer XDJ RX2
 • 2 x XLR aansluiting
 • 1 x Shure SM58 microfoon

 

4 PA systeem

 • Vermogen: 6000 watt (geluidsdruk maximaal 129 dB op 1 meter afstand)
  • 2x QSC k-subs (monitor)
  • 2x Electro Voice ZLX 12p (monitor)
  • 4 x Precision Devices subwoofers
  • 2 x Precision Devices topspeakers

 

5 TIJDEN

 • Opbouwen bakfiets: ongeveer 1,5 uur
 • Opbouwen tent: ongeveer 3 uur

 

 

Annex II: ALGEMENE RIDER

1 Elektriciteit

 • Binnen 5 meter van het podium dienen aanwezig te zijn:
  • Minstens 2 gescheiden randgeaarde groepen van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz. Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften.
  • Optioneel een krachtstroomaansluiting van 380 Volt, 35 Ampère, 50 Herz, bestaande uit 3 fasen, een nul en een aarde.
  • Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften.

 

2 Catering

 • Lunch en avondeten voor 5 personen (in overleg).
 • Bijzonderheden: één van ons eet geen rundvlees (in overleg).

 

3 Techniek

 • De Artiest maakt gebruik van zijn eigen PA-systeem.
 • De Artiest maakt geen gebruik van door de Opdrachtgever verzorgde lichtinstallatie.
 • De Artiest neemt eigen geluidstechnicus en lichttechnicus mee.

 

4 Gastenlijst

 • De Artiest heeft de mogelijkheid om maximaal 6 personen mee te nemen (in overleg).

 

5 VERGUNNINGEN

 • BUMA / STEMRA rechten afgekocht door de Opdrachtgever.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]